Friday, April 1, 2011

Obama + Hypocrisy = ObamapocrisyHat Tip: iOwnTheWorld